Privacy policy


Politica de confidențialitate

 

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

 

    1.    Informații generale

Noi, S.C. ROTENBERG UZUNOV S.R.L., cu sediul în Sectorul 1, Strada Alexandru Pușkin, Nr. 30, et.4 București, România,  înregistrată sub nr. J/40/4705/2012, având CUI 30112979, punct de lucru str. Constantin Esarcu nr.1, sector 1, București („Societatea”) reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR.

Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt: e-mail dpo@marcupfa.ro

 
    2.    Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

Vă informăm că domeniul principal de activitate este promovarea artei românești contemporane și moderne, iar reprezentantul nostru legal este administratorul, Eduard Uzunov.

În acest sens Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către S.C. ROTENBERG UZUNOV S.R.L. sunt următoarele: 

        a)    Încheierea contractelor pentru depunerea lucrărilor de artă în Galerie

        b)   Prezentarea lucrărilor expuse și a artiștilor cu ocazia unor deschideri expoziționale

        c)    Eliberarea certificatelor de autenticitate a exponatelor vândute

 

Pentru îndeplinirea scopurilor vizând domeniul promovării artei românești contemporane și moderne, societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în cadrul următoarelor operațiuni:

        - întocmirea documentelor necesare contractelor de deponent

        - prezentarea pe site-ul societății și pe rețelele de socializare a unor artiști și lucrările expuse

        - stabilirea autenticității lucrărilor de artă expuse/vândute

        - eliberarea unor certificate de expertiză la solicitarea cumpărătorilor

        - transmiterea periodică de informații privind lucrările depuse/expuse prin newsletter/direct mail

        - introducerea în baza de date a societății privind deponenții și cumpărătorii

        -  întocmirea contractelor de muncă și altor documente pentru angajații proprii sau în vederea angajării în societatea noastră

        - furnizarea de informații cu privire la evenimentele societățiiÎn SC ROTENBERG UZUNOV SRL sunt prelucrate următoarele categorii de date:

   • Nume, prenume, domiciliu/reședință, serie și număr document de identitate (CI/Pașaport/Permis de ședere), adresa de e-mail, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax (acolo unde este cazul);

  • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;

  • Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite,  numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în contractul nostru de gestionare a relației comerciale cu fiecare client;

  • preferințele în materie de artă și artiști ;

  • A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri;

  • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorități publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de la alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

  • Răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacționale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru sau când folosiți serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.

SC ROTENBERG UZUNOV SRL nu colectează de la dumneavoastră în mod intenționat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

 

    3.    Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

        - contractul de prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

       -  interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări.

        - conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau

       - În plus, în măsura în care ați fost de acord, consimțământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte și nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale. 

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

    • Cumpărați o lucrare de artă expusă în galeria noastră;

    • Vă înregistrați pentru depunerea în vederea vânzării unei lucrări de artă;

    • Vă abonați la newsletter sau alte servicii oferite de noi;

    • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu o anumită lucrare de artă;

    • Vizitați sau navigați pe site-ul Galeriei ROTENBERG UZUNOV;

 

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, experți/evaluatori de artă autorizați.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.rotenberguzunov.ro

 

    4.    Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile prevăzute mai sus, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți :

         - autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);

         - contabili, auditori, experți judiciari, experți/evaluatori de artă, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanți financiari);

        - furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

 

5.    Durata păstrării

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății, folosind următoarele criterii de stabilire a acestei perioade:

    a)    Atunci când depuneți lucrări de artă în vederea expunerii și vânzării prin intermediul societății noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;

   b)    În cazul în care participați la un eveniment organizat de Galeria noastră, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata evenimentului;

   c)    În cazul în care ne contactați pentru prestarea unui serviciu, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă, pentru respectarea prevederilor de fiscalitate;

   d)    În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

    e)    În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

 

    6.    Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

    • Dreptul de a fi informat - dreptul de a vă fi furnizate informații corecte de procesare, fiind asigurată transparența în ceea ce privește modul de utilizare a datelor cu caracter personal.

    • Dreptul de acces la date  - dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele d-voastră, iar în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la respectivele date.

    • Dreptul la rectificare - dreptul de a fi rectificate, fără întârzieri nejustificate, datele personale inexacte. În cazul în care se depune o cerere de corectare, aceasta va fi însoțită de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicită corectarea.

    • Dreptul la ștergerea datelor ’’dreptul de a fi uitat’’- dreptul de a vă fi șterse datele, fără întârzieri nejustificate, dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimțământul d-voastră sau dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

    • Dreptul la restricționarea prelucrării - dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

    • Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale întrun format structurat, care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator.

    • Dreptul la opoziție - dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri.

 

Dreptul de a depune o plângere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele date de contact:

    - adresa poștală – Str. B-dul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sector 1, București, România

    - adresă e-mail – anspdcp@dataprotection.ro